strona glowna oferta prawo kontakt

 

Badania eksploatacyjne:

      •  pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV

       •  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ( samoczynnego wyłączenia zasilania) maszyn i            urządzeń elektrycznych

       •  pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń            elektrycznych

       •  pomiary rezystancji uziemień odgromowych

       •  pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych

       •  próba ciągłości przewodów ochronnych , w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych

       •  pomiary rezystancji izolacji kabli niskiego napięcia

       •  pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

       •  pomiar obciążeń instalacji elektrycznych

       •  kontrola narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

       •  sprawdzanie doboru selektywności i poprawności działania zabezpieczeń

       •  zdalne pomiary temperatury urządzeń elektroenergetycznych

       •  kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach                      budowlanych

Badania odbiorcze:

       •  badania odbiorcze instalacji elektrycznych, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61

 

 


© 2009, FOTOKATE Katarzyna Mazurowska